EnglishEspañol • Hmoob

mother reading to child

Mus xyuas tom koj lub tsev qiv ntawv saib es mus ua ib daim khaj qiv ntawv saib, mus nqa ntawv los saib, thiab xyuas cov kev pab rau cov me nyuam mos liab thiab cov me nyuam yaus.

Wisconsin DPI logo
Public Library Development Team
125 S. Webster St., Madison, WI 53707

Hu Rau Peb

Growing Wisconsin Readers yog ib qho kev pab thoob plaws hauv xeev uas muaj tus cag cog hauv cov tsev qiv ntawv saib rau pej xeem uas lub hom phiaj yog los txhawb nqa cov neeg saib xyuas cov me nyuam me hauv Wisconsin kom tau cov lus qhia txog kev nyeem ntawv ntxov kom lawv thiaj li npaj tau cov me nyuam rau txoj kev kawm hauv tsev kawm ntawv thiab dhau ntawd tov.

Tau kev txhawb nqa los ntawm:

Institute of Museum and Library Services logo

Ua tau qhov project no los ntawm qhov nyiaj pab los ntawm U.S. Institute of Museum and Library Services.

The Department of Public Instruction tsis cais leej twg li txog seb nws yog poj niam los yog txiv neej, haiv neeg, kev ntseeg ntuj, hnub nyoog, tuaj teb chaws twg tuaj, caj ces, kev teev hawm, cev xeeb tub, muaj txij nkawm los yog tsis muaj los yog ua leej niam leej txiv li cas, nyiam ua ib tug poj niam los yog ib tug txiv neej los yog muaj kev tsis taus ntawm cev, saum hlwb, kev xav los yog kev kawm.

© 2013 Wisconsin Department of Public Instruction