EnglishEspañol • Hmoob

Me nyuam mos liab(0-18 lub hlis)

Thaum Muaj Hnub Nyoog Li No

Cov me nyuam txaus siab rau thiab teb cov suab, lus, thiab lus sib dhos uas hais mus mus los los. Cov me nyuam nyiam qog cov suab lawv hnov thiab tshawb nrhiav thiab nyiam cov phau ntawv uas siv lawv lub qhov muag, pob ntseg, thiab qhov ncauj. Thaum koj tus me nyuam hlob zuj zus, nws yuav taw rau thiab hais cov npe rau cov duab hauv phau ntawv thaum uas nug txog.

baby with bookCov me nyuam luag ntxhi thiab luag yam tsis paub cai thaum hnov cov lus sib dhos; piv txwv li, funny bunny (tus luav txaus luag). Koj tus me nyuam mos liab txav nws ob sab caj npab thiab ceg thaum nws hnov ib lub suab uas nws paub, zoo siab, thiab nqua yas suab. Nws nco tau txog ib phau ntawv uas nws nyiam heev los ntawm lub plhaub, taw rau cov duab hauv phau ntawv thiab ua suab los yog luag ntxhi. Koj tus me nyuam mos liab luag, luag ntxhi, thiab txaus siab hnov cov lus uas hais mus mus los los; piv txwv li, "The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round" (Cov log ntawm lub tsheb npav kiv mus mus los los, kiv mus mus los los, kiv mus mus los los).

Nyeem Ntawv Ua Ke

Cov me nyuam liab nco tau cov ntsej muag thiab cov suab ntawm cov neeg uas lawv paub thiab yuav pib txuas cov phau ntawv nrog cov neeg uas nws hlub heev. Nrhiav sij hawm los nyeem ntawv txhua hnub-txawm tias nws tsuas yog ob peb feeb ib zaug twg xwb. Qiv los yog yuav cov phau ntawv uas muaj cov duab muaj kob ntau heev thiab ib co lus uas muaj feem rau cov duab; piv txwv li, cov duab ntawm cov tsiaj uas muaj cov lus qhia seb tus tsiaj hais dab tsi. Ua tus qauv qhia rau koj tus me nyuam seb yuav tuav thiab siv ib phau ntawv kom yog li cas.

Thaum nyeem ntawv, koj tus me nyuam yuav pib saib cov nplooj ntawv hauv phau ntawv thaum uas koj nyeem. Qog cov suab uas cov khoom ntawd ua: Ib lub tsheb ciav hlau nws nrov "choo-choo." Tuav koj tus me nyuam mos liab thiab siv ib lub suab zoo siab thiab nqua yas suab thaum nyeem ntawv. Thaum nyeem cov dab neeg, muab koj tus me nyuam mos liab coj los koom nrog uas nug nws kom taw rau ib daim duab thiab nug, "Qhov no yog dab tsi?" Tham txog daim duab. Cov me nyuam mos liab kawm tswm xeeb rau cov duab thiab koom rau hauv zaj dab neeg hauv phau ntawv.

Cov Kws Sau Ntawv Uas Koj Yuav Txaus Siab Txog

Denise FlemingSaib Denise Fleming kos duab rau nws cov phau ntawv ntawm TeachingBooks.net.

Photo credit: David Powers

Daim Duab Loj

Zoo nkaus li lub vaj teb uas npaj cog tau qoob loo lawm, koj tus me nyuam mos liab lub hlwb nws npaj kawm. Thaum muaj hnub nyoog li no, koj tus me nyuam mos liab yuav tsum tau paub kawm los ntawm koj seb yuav sib txuas lus li cas (hais lus, saib, mloog). Tham, nqua yas suab, thiab nyeem ntawv rau koj tus me nyuam mos liab. Txawm tias zoo nkaus li koj tus mos liab tsis quav ntsej los, nws kawm siv lus los ntawm tus kws qhia uas zoo tshaj plaws-KOJ!

© 2013 Wisconsin Department of Public Instruction