EnglishEspañol • Hmoob
Growing Wisconsin Readers logo
Wisconsin DPI logo
dpi.wi.gov

Yuav nyeem ntawv kom zoo nrog cov me nyuam mos liab, cov me nyuam mos, thiab cov me nyuam yau li cas

father and child with bookNtseeg los sis tsis ntseeg, kev kawm pib thaum yug los

Txhua tus neeg xav ua qhov zoo tshaj rau lawv tus me nyuam. Kev saib cov phau ntawv nrog koj tus me nyuam txhua hnub yog ib qho tseem ceeb tshaj uas koj yuav ua tau los pab nws lub neej yav tom ntej no. Kev sib koom cov phau ntawv ua ke pab txhawb koj tus me nyuam tus cag rau kev kawm. Kev taw rau cov duab hauv ib phau ntawv, hais cov lus sib dhos (rhymes), nqua yas suab, sau cov lus, thiab ua si ua ke ua rau koj tus me nyuam npaj mus kawm ntawv tau zoo zog. Koj tus me nyuam lub peev xwm kawm loj hlob los ntawm qhov koj sib txuas lus nrog nws, tsis yog los ntawm ib daim screen los yog ib qho khoom ua si qhia txog kev kawm. Cog lub noob rau txoj kev kawm mus tag lub neej los ntawm qhov nthuav txoj kev nyeem ntawv ua ke nrog koj tus me nyuam kom loj hlob.

Nyeem ntawv nrog koj tus me nyuam me

baby with book

Muaj ntau txoj kev los nyeem ntawv nrog koj tus me nyuam. Yuav nyeem tau ntawv thaum lub sij hawm mus pw, thaum nyob hauv npav, thaum koj tos ib lub sij hawm uas tau teem tseg, los yog tom qab noj mov tas. Txhua zaus koj muaj ib phau ntawv nyeem thiab ib qho chaw zoo zaum yog ib lub sij hawm zoo los saib cov phau ntawv ua ke. Niam txiv, niam tais yawm txiv los yog pog yawg, cov nus muag, thiab cov neeg laus uas tu me nyuam mas yog cov neeg nyeem ntawv uas tseem ceeb rau cov me nyuam yau. Zaum kom ze koj tus me nyuam-saum koj txhais ncej puab, zaum ib sab ntawm nws, hauv ib lub rooj, los yog saum txaj. Taw rau cov duab thiab nug cov lus nug. Siv sij hawm los mloog koj tus me nyuam cov lus teb. Nyeem mus mus los los cov phau ntawv uas nws nyiam heev thiab nrhiav cov phau ntawv tshiab hauv lub tsev qiv ntawv saib.

Siv koj lub tsev qiv ntawv saib rau pej xeem

Zoo siab txais tos txhua tus rau hauv lub tsev qiv ntawv saib rau pej xeem. Koj nyeem tau cov phau ntawv hauv lub tsev qiv ntawv saib thiab koom tau rau hauv cov kev pab nyeem dab neeg dawb rau cov me nyuam mos liab thiab cov me nyuam yau. Kev ua ib daim khaj tom tsev qiv ntawv saib yog ua dawb xwb rau koj thiab koj tus me nyuam. Muaj ntau cov tsev qiv ntawv saib muaj cov chaw ua si thiab cov dej num ua si rau cov me nyuam me uas tab tom kawm. Nug koj tus neeg ua hauj lwm hauv lub tsev qiv ntawv saib kom muab kev pab nrhiav cov phau ntawv rau koj tus me nyuam me.

© 2013 Wisconsin Department of Public Instruction