EnglishEspañol • Hmoob

Hnub Nyoog Pib Kawm Ntawv(3-4 xyoos)

Thaum Muaj Hnub Nyoog Li No

preschool age child with bookKoj tus me nyuam yuav kom koj nyeem ib zaj dab neeg hauv phau ntawv rau nws. Cov me nyuam muaj hnub nyoog pib kawm ntawv pib nco tau thiab muab cov suab thiab lus sib dhos los tso ua ke nrog cov lus uas muaj ntsis zoo ib yam. Koj tus me nyuam yuav qhia tau qhov txawv ntawm cov tsiaj ntawv thiab lwm cov cim. Qhia cov tsiaj ntawv rau koj tus me nyuam thiab lawv cov suab ua cov lus uas nws paub, tshwj xeeb yog nws lub npe.

Ua ib tug neeg nyeem ntawv, koj tus me nyuam yuav pib tuav cov phau ntawv kom yog thiab saib ib nplooj zuj zus ntawm hauv ntej mus rau sab nraum qab thiab paub tias muaj ib lub npe rau phau ntawv, tus kws sau, thiab tus kws kos duab. Tsis ntev, nws yuav nkag siab txog qhov txawv ntawm cov tsiaj ntawv, cov lus, thiab cov sob lus. Cov me nyuam uas muaj hnub nyoog kawm ntawv xaiv cov phau ntawv nyeem uas muaj cov lus muaj ntsis zoo ib yam rau hauv. Tej zaum koj tus me nyuam yuav ua txuj nyeem ib phau ntawv uas nws nyiam heev uas nws ua nws lus hais rau koj los yog rau lwm tus me nyuam.

Nyeem Ntawv Ua Ke

Thaum nyeem ib phau ntawv uas muaj cov lus sib dhos rau ib tug men yuam, nco ntsoov hais ntsi ntsees rau cov lus sib dhos, xws li "fat cat." Hais thiab taw rau cov tsiaj ntawv, cov puzzles los yog cov khoom ua si, thiab hauv koj tus me nyuam cov khaub ncaws. Thaum saib ib phau ntawv muaj duab, taw rau lo lus nyob hauv qab daim duab thiab nug tus me nyuam, "Koj xav tias lo lus no hais li cas?" Qhuas koj tus me nyuam rau qhov nws tswm xeeb rau cov tsiaj ntawv, cov lus, thiab cov suab.

Coj koj tus me nyuam mus rau tom lub tsev qiv ntawv saib es xaiv ib co ntawv nqa los tsev. Xaiv cov phau ntawv uas phim rau qhov koj tus me nyuam nyiam. Thaum nyeem cov dab neeg, nug koj tus me nyuam, "Zaj dab neeg pib qhov twg?" Pab koj tus me nyuam taw rau qhov chaw uas koj yuav pib nyeem cov lus. Qhia rau nws uas taw rau cov lus thiab hais tias, "Koj pib nyeem ntawm nov" (txav nws tus ntiv tes sab laug rau sab xis, ib kab zuj zus). Nyeem cov phau ntawv rau cov neeg laus thaum uas koj tus me nyuam saib los yog nyeem nws cov phau ntawv kom nws thiaj pom tias kev nyeem ntawv tseem ceeb npaum li cas.

Cov Kws Sau Ntawv Uas Koj Yuav Txaus Siab Txog

Lois EhlertMloog Lois Ehlert nyeem pau ntawv Moon Rope / Un lazo a la luna ntawm TeachingBooks.net.

Daim Duab Loj

Koj tus me nyuam yuav loj hlob ceev los ua ib tug neeg nyeem ntawv thaum uas nws nkag siab tias cov tsiaj ntawv thiab cov duab yog cov cim uas qhia txog cov dab neeg. Koj tus me nyuam uas muaj hnub nyoog kawm ntawv lub hlwb tseem pib los nkag siab txog qhov yooj yim ntawm sij hawm, li no cov phau ntawv muaj duab uas ib yam dab tsi tshwm sim ntev mus mas lawv nyiam heev. Zoo ib yam nkaus li ib tsob nroj ntsuag yuav tsum tau lub hnub ci thiab dej thiaj li loj hlob, koj tus me nyuam me yuav tsum tau nyeem ntau ntau zaj dab neeg nrog koj kom nws thiaj li npaj kawm nyeem ntawv tau.

© 2013 Wisconsin Department of Public Instruction