EnglishEspañol • Hmoob

Hnub Nyoog Kawm Ntawv(5-6 xyoo)

Thaum Muaj Hnub Nyoog Li No

Cov me nyuam muaj hnub nyoog kawm ntawv nco tau thiab ua cov lus sib dhos. Nws paub txog cov suab uas yog ib lub thiab cov suab uas yog ntau lub. Koj tus me nyuam nkag siab tias cov phau ntawv muaj neeg, txheej txheem uas tej yam dab tsi tshwm sim, thiab lub ntsiab ntawm zaj dab tsi. Nws sau cov tsiaj ntawv uas cim tau thiab pib sau nws lub npe thiab ob peb lo lus.

older man reading to a childCov me nyuam uas muaj hnub nyoog kawm ntawv nyeem tau cov paib ntawm cov chaw uas nyiam mus noj los yog mus khw, thiab paub cov paib xws li "Nres" los yog "Txiv Neej" (ntawm lub qhov rooj ntawm chav dej). Koj tus me nyuam yuav qhia tau seb muaj pes tsawg tus syllables hauv ib lo lus, "Kuv lub npe muaj ob seem, Jor-dan" (thaum uas nws npuaj teg rau ib seem twg). Koj tus me nyuam yuav pib nyeem ib phau ntawv nws ib leeg los yog nrog ib tug neeg laus, thiab nyeem tej co lus uas nws paub thiab tau kawm thaum nws nyeem ntawv dhau los. Cov me nyuam uas muaj hnub nyoog kawm ntawv feem ntau ua yeeb yam muaj ntsis zoo li cov dab neeg xws li "The Three Bears" uas qhia txog tus neeg ntawd tus yam ntxwv thiab muaj dab tsi tshwm sim thaum pib, ntu nruab nrab, thiab thaum kawg hauv zaj dab neeg.

Nyeem Ntawv Ua Ke

Nyeem cov phau ntawv txog paj huam thiab cov lus sib dhos rau koj tus me nyuam mus tas li kom xwm yeem. Nrog koj tus me nyuam qw, nqua yas suab, thiab ua si nrog cov ntiv tes ua ke uas muaj txuam nrog cov lus sib dhos thiab cov suab. Txhawb kom koj tus me nyuam qhia ib zaj dab neeg uas hais tias, "Muaj dab tsi tshwm sim thaum pib hauv zaj dab neeg? Muaj dab tsi tshwm sim txuas mus? Thiab muaj dab tsi tshwm sim thaum kawg hauv zaj dab neeg?"

PHais cov lus txhawb siab rau koj tus me nyuam thaum nws nyeem cov paib, cov ntawv lo rau ib qho khoom dab tsi (piv txwv li, ib lub kaus poom kua dis), thiab sim nyeem cov lus uas tsis tshua paub zoo ntawd hauv ib phau ntawv uas hais tias, "Koj tab tom kawm nyeem ntawv." Thaum koj tus me nyuam nug tias "Lo lus no yog dab tsi?" qhia lo lus rau koj tus me nyaum los yog hais tias, "Cia wb sim hais lub suab tawm. Kuv hais ua ntej ces wb mam li ob leeg hais ua ke." Ua cov phau ntawv ABC (cov tsiaj ntawv loj thiab me) uas muaj cov nplooj ntawv uas muaj cov tsiaj ntawv sau rau hauv. Cia koj tus me nyuam kos ib daim duab uas pib tus ntawv ntawd thiab sim sau ib lo lus uas pib nrog tus tsiaj ntawv ntawd.

Cov Kws Sau Ntawv Uas Koj Yuav Txaus Siab Txog

Kevin HenkesSaib Kevin Henkes tham txog kev sau ntawv thiab kos duab rau cov phau ntawv ntawm TeachingBooks.net.

Photo credit: Michelle Corpora

Daim Duab Loj

Tib yam li cov nroj tsuag pib hlav nplooj thiab paj thaum lawv siab tuaj, koj tus me nyuam txoj kev kawm nws yuav tawg paj txi txiv tom tsev kawm ntawv. Koj tseem yog koj tus me nyuam tus kws qhia ntawv tseem ceeb tshaj plaws, thiab nws yuav tsum tau hnov cov dab neeg thiab kev txhawb nqa los ntawm koj. Kev nyeem ntawv ua ke txhua hnub tiv thaiv koj tus me nyuam los ntawm kev nyuab siab thiab pab kom nws loj hlob ua ib tug neeg nyeem ntawv uas muaj zog thiab ua tau nws tus kheej.

© 2013 Wisconsin Department of Public Instruction