EnglishEspañol • Hmoob

Cov Me Nyuam Mos(1-3 xyoos)

Thaum Muaj Hnub Nyoog Li No

toddler with book

Cov me nyuam mos qog cov lus sib dhos thiab cov kev ua ub no. Koj tus me nyuam tej zaum yuav kom nquab thiab nrog hais cov lus sib dhos thiab cov yas suab thiab cov lus, xws li "Twinkle Twinkle Little Star." Cov me nyuam me nrhiav, qog, thiab ua zoo tib yam li cov yas suab thiab cov kev ua si uas hais txog cov tsiaj ntawv. Lawv nkag siab tias cov lus hauv ib phau ntawv nws muaj ib lub ntsiab lus tseem ceeb. Koj tus me nyuam mos yuav pib siv cov twj sau ntawv los ua cov cim.

Tom qab koj nyeem cov lus hauv nplooj ntawv, tej zaum koj tus me nyuam mos yuav ncav tes los nthuav nplooj ntawv. Thaum saib ib phau ntawv muaj duab, tej zaum koj tus me nyuam mos yuav hais cov tsiaj lub npe. Tej zaum nws yuav taw rau tej co lus thaum uas nyeem zaj dab neeg rau nws. Cov me nyuam mos paub tias cov lus muaj ntsiab tsis yog cov duab xwb-lawv pib nkag siab tias koj nyeem cov lus nyob hauv qab daim duab hauv nplooj ntawv.

Nyeem Ntawv Ua Ke

Cov me nyuam mos nws tswm xeeb tsis ntev, li no tsis ua cas yog tias koj tus me nyuam tsis zaum nrog koj kom tas phau ntawv; lub sij hawm los nyeem dab neeg me ntsis nws zoo dua qhov uas tsis muaj sij hawm los nyeem kiag li. Thaum koj nyeem, taw rau cov lus thiab cov duab nyob hauv nplooj ntawv uas paub txog me ntsis. Koj tus me nyuam yuav pib nkag siab tias yuav muab cov lus tso ua ke tau los qhia ib zaj dab neeg thiab muaj ib lub ntsiab lus. Caw koj tus me nyuam mos los tua ib phau ntawv thiab/los yog tig cov nplooj ntawv thaum koj nyeem. Nug koj tus me nyuam cov lus nug uas nws yuav tau siv tswv yim teb, xws li, "Koj xav tias yog vim li cas qhov no ho tshwm sim?"

Cia koj tus me nyuam mos xaiv phau ntawv uas nws nyiam tshaj los nyeem thaum yav tav su los yog thaum txog caij mus pw. Cov me nyuam mos nyiam cov lus sib dhos, suab nkauj (txawm tias nws tsis raug suab lawm), thiab qhov yees siv ntawm suab nkauj tshaj plaws. Tso cov CDs los yog cov yas suab uas cov me nyuam nyiam tshaj plaws hais txog cov tsiaj ntawv thiab cov kev ua si. Cov dab neeg thiab yas suab pab tau koj tus me nyuam ntau dua lub sij hawm saib daim screen. Pab koj tus me nyuam mos ua ib phau ntawv rau nws. Koj tus me nyuam yuav kos tau cov duab thiab koj sau tau zaj dab neeg rau daim duab.

Cov Kws Sau Ntawv Uas Koj Yuav Txaus Siab Txog

Alma Flor AdaMloog Alma Flor Ada nyeem ib zaj dab neeg hauv nws phau ntawv ua Lus Mev thiab Lus As Nkiv ntawm TeachingBooks.net.

Daim Duab Loj

Zoo nkaus li ib tsob nroj tsuag uas tshem cov cag tawm hauv cov av, koj tus me nyuam kawm txog lub ntiaj teb ib ncig nws, txawm tias koj saib tsis tas los nws yeej paub. Koj tus me nyuam mos lub hlwb yuav tsum tau sim seb cov khoom zoo li cas, kov seb zoo li cas, nrov li cas, tsw li cas, thiab qab li cas. Kev nkag siab txog cov kob, cov tsiaj ntawv, cov zauv, thiab cov tsiaj, thiab cov kev rov (opposites) yuav pab npaj tau koj tus me nyuam mus kawm ntawv. Nyeem cov phau ntawv uas nws nyiam tshaj plaws mus mus los los pab tau kom nws lub hlwb muab khoom los sib txuas ua ke.

© 2013 Wisconsin Department of Public Instruction